Trường Mẫu giáo Trung Chánh có tổng số phòng học 11 phòng, có 3 điểm học, gồm 1 điểm chính và 2 điểm phụ.

Điểm Rạch Rô: Có 08 phòng học, 01 phòng y tế, 1 nhà bếp

Điểm Chợ Mới: có 02 phòng học

Điểm Rạch Dung có 01 phòng học